30-31 มีนา เลือกตั้ง บอร์ดคณะกรรมการนโยบายการกีฬา

30-31 มีนา เลือกตั้ง บอร์ดคณะกรรมการนโยบายการกีฬา

…………………………………………………………….

นายทวีศักดิ์ วาณิชย์เจริญ รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในฐานะประธานประธานกรรมการดำเนินการเลือกกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ (คกช.)  เปิดเผยถึงการรับสมัครรับเลือกกรรมการ คกช. ประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาที่ใช้คำว่า “แห่งประเทศไทย” และกรรมการ คกช. ประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด ซึ่งเปิดรับสมัครระหว่างระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ ถึง 1 มีนาคม 2562 ว่า การรับสมัครกรรมการ คกช. ประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาที่ใช้คำว่า “แห่งประเทศไทย” และกรรมการ คกช. ประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด มีผู้สมัครประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาที่ใช้คำว่า “แห่งประเทศไทย” จำนวน 2 คน ได้แก่ พลโท ประพัฒน์ เอกโพธิ์ นายกสมาคมกีฬาสมาคมกีฬาลอนโบวล์สแห่งประเทศไทย และนายพัฒนาชาติ กฤดิบวร นายกสมาคมกีฬาสมาคมกีฬาวู้ดบอลแห่งประเทศไทย สำหรับประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด    มีผู้สมัครทั้งสิ้นจำนวน 1 คน ได้แก่ นายธนดร พุทธรักษ์ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอุดรธานี

ทั้งนี้ คณะกรรมการดำเนินการเลือกกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ กำหนดให้มีการลงคะแนนเลือกกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ ประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด ในวันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2562 โดยเปิดให้ลงคะแนนตั้งแต่เวลา 13.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. และเลือกกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ ประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาที่ใช้คำว่า “แห่งประเทศไทย”     ในวันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2562 โดยเปิดให้ลงคะแนนตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. หลังจากนั้นจะมีการแถลงข่าวผลการเลือกตั้งกรรมการ คกช. ทั้ง 2 ประเภท การเลือกกรรมการ คกช. สามารถมอบอำนาจให้ผู้แทนมาลงคะแนนแทนนายกสมาคมกีฬาได้ หากนายกสมาคมกีฬา ไม่สามารถมาลงคะแนนได้ในวันดังกล่าว

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งแต่ละประเภท ได้แก่ ประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาที่ใช้คำว่า “แห่งประเทศไทย” ต้องเป็น นายกสมาคมกีฬาที่ใช้คำว่า “แห่งประเทศไทย” หรือมอบให้กรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งอื่นในสมาคมกีฬาที่ใช้คำว่า “แห่งประเทศไทย” นั้น มาใช้สิทธิลงคะแนนแทนได้ จำนวน 84 แห่ง และประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด ต้องเป็นนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด หรือมอบให้กรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งอื่นของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนั้นมาใช้สิทธิแทนได้ จำนวน 77 จังหวัด

ทั้งนี้ สามารถติดตามได้ที่ Facebook ของคณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ https://www.Facebook.com/nspct

To Top