ประกาศบัญชีรายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครและบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาที่ใช้คำว่า “แห่งประเทศไทย” และประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด

ประกาศ

บัญชีรายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครและบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ

ประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาที่ใช้คำว่า “แห่งประเทศไทย” 

และประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด

To Top