แบบสำรวจออนไลน์พฤติกรรมการออกกำลังกาย/เล่นกีฬาของคนไทย
(Exercise Behaviors in Thailand – EBT)

สำรวจโดย : กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

“คนไทยแข็งแรง ประเทศไทยแข็งแรง”

วัตถุประสงค์ : กระตุ้น * ปลุกกระแส * ดูแนวโน้ม การออกกำลังกายของคนไทย

มีผู้ร่วมตอบแบบสำรวจแล้ว 109,833 คน
สิ่งที่คนไทยอยากบอกทุกคนมาออกกำลังกาย :
'แข็งแรงแจ่มใส' : 350160002XXX

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของท่านโดยความเคารพต่อกฏหมายและแนวทางปฏิบัติของภาครัฐและกฏระเบียบที่เกี่ยวข้อง และเพื่อการพัฒนาการกีฬาของประเทศต่อไป