แบบสำรวจออนไลน์พฤติกรรมการออกกำลังกาย/เล่นกีฬาของคนไทย
(Exercise Behaviors in Thailand – EBT)

สำรวจโดย : กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

“คนไทยแข็งแรง ประเทศไทยแข็งแรง”

วัตถุประสงค์ : กระตุ้น * ปลุกกระแส * ดูแนวโน้ม การออกกำลังกายของคนไทย

มีผู้ร่วมตอบแบบสำรวจแล้ว 110,184 คน
สิ่งที่คนไทยอยากบอกทุกคนมาออกกำลังกาย :
'สิ่งดี' : 150170108XXX

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของท่านโดยความเคารพต่อกฏหมายและแนวทางปฏิบัติของภาครัฐและกฏระเบียบที่เกี่ยวข้อง และเพื่อการพัฒนาการกีฬาของประเทศต่อไป