กองงานคณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ รับสมัครงานรับสมัครงานลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 3 อัตรา

กองงานคณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

รับสมัครงานรับสมัครงานลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 3 อัตรา วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี เวลาทำงาน จ. – ศ. เวลา 08.30 – 17.30 น. อัตราจ้าง 13,000 บาท / เดือน รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

คุณสมบัติ

  1. เพศชาย หรือ หญิง
  2. วุฒิปริญญาตรี
  3. หากเป็นคนพิการต้องมีบัตรประจำตัวคนพิการ ( เฉพาะคนพิการด้านแขน/ขา )
  4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
  5. มีทักษะในการติดต่อประสานงาน
  6. ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ และยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์

รายละเอียดแต่ละตำแหน่งดังนี้

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มบริหารงานทั่วไป 1 อัตรา

1.ดำเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ รับ-ส่งเอกสาร ทั้งในรูปแบบเอกสารและสื่ออิเล็กทรอนิกส์
2.ดำเนินการเกี่ยวกับงานยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน
3.ดำเนินการเกี่ยวกับงานงบประมาณ การเงิน บัญชี และพัสดุ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน
4.ดำเนินการเกี่ยวกับงานบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน
5.ดำเนินการเกี่ยวกับงานธุรการ งานการประชุม ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน
6.ติดต่อประสานงานหน่วยงานภายในและภายนอก เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน
7.ดำเนินการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่การดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน
8.ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มขับเคลื่อนงานคณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ 1 อัตรา

1. ดำเนินการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล นโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการกีฬา เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติและอนุกรรมการฯ ที่เกี่ยวข้อง
2. ดำเนินการเกี่ยวกับงานฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการและอนุกรรมการฯ ภายใต้คณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ
3. ดำเนินการประสานและอำนวยการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงามตามนโยบายและแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ
4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มสารสนเทศและดัชนีการกีฬา 1 อัตรา

1. รวบรวมข้อมูล ความต้องการเพื่อศึกษา วิเคราะห์ สร้างและพัฒนาดัชนี และตัวชี้วัดทั้งในมิติด้านอุตสาหกรรม ด้านสิ่งแวดล้อมและด้านสังคมที่เกี่ยวข้องกับการกีฬา สำหรับใช้เป็นเครื่องมือในการพยากรณ์
2. ดำเนินการสำรวจ รวบรวมข้อมูล และจัดทำสถิติเกี่ยวกับการกีฬา ตลอดจนเผยแพร่ข้อมูลที่สำคัญ
3. วิเคราะห์ปัญหาเบื้องต้นและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการกีฬาและระบบประมวลผล
4. จัดทำ ปรับปรุง และดูแลคลังข้อมูลและพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการกีฬาและระบบประมวลผล
5. ประสานงานและควบคุมการจัดอบรมการใช้งานสารสนเทศและดัชนีการกีฬาที่พัฒนาขึ้นใหม่
6. ติดตาม/เฝ้าระวังการใช้งานระบบติดตามตามการดำเนินงานของคณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ
7. ประสานงานร่วมระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกในการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูล นำเข้าระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการกีฬา
8. ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานภายใต้นโยบายและแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ
9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการคัดเลือก โดยการสอบสัมภาษณ์

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ Facebook inbox ของ คณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ (https://m.me/nspct) หรือส่งเอกสารการสมัครได้ที่ อีเมล์ corkorchor@gmail.com

กองงานคณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 154 (อาคารสระว่ายน้ำวิสุทธารมณ์) ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

To Top