“รองฯ สมคิด”เป็น ปธ.ประชุมคณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2561

“รองฯ สมคิด”เป็น ปธ.ประชุมคณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2561

วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2561 นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2561 ณ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยมี นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และผู้บริหารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม โดยสืบเนื่องจากได้มี พระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศใช้พระราชบัญญัตินโยบายการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2561 ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา โดยมีสาระสำคัญของการประชุมฯ ดังนี้

ที่ประชุมได้มีการติดตามสถานการณ์การกีฬาของโลกและของประเทศไทยที่ผ่านมา เพื่อการจัดทำแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ การปรับปรุง และกำหนดนโยบายพัฒนาการกีฬาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แนวทางในการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และการเลือกตั้งผู้แทนสมาคมกีฬาที่ใช้คำว่า “แห่งประเทศไทย” จำนวน 1 คน กรรมการผู้แทนสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด จำนวน 1 คน ทั้งนี้ รวมถึงการพิจารณาแนวทางในการดำเนินงานของคณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ ในการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านต่างๆ ในการจัดทำนโยบายและแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติการปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และการพัฒนาฐานข้อมูลการกีฬาของประเทศ

อนึ่ง คณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติคณะหนึ่ง เรียกโดยย่อว่า “คกช.” ประกอบด้วย นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นรองประธานกรรมการ กรรมการโดยตำแหน่ง จำนวน 18 คน ได้แก่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ อธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย นายกสมาคมองค์การบริหาร ส่วนตำบลแห่งประเทศไทย ประธานกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ประธานคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทย ประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวนไม่เกิน 6 คน ผู้แทนสมาคมกีฬาที่ใช้คำว่า “แห่งประเทศไทย” จำนวน 1 คน และกรรมการผู้แทนสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด จำนวน 1 คน
ทั้งนี้ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นกรรมการและเลขานุการ และอธิบดีกรมพลศึกษาและผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการฯ ดังกล่าวมีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำนโยบายและแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ, เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการดำเนินการด้านการกีฬาของประเทศ รวมทั้งเสนอมาตรการแก้ไขปัญหาอุปสรรคการปฏิบัติการตามนโยบายและแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ และการปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องให้เอื้อต่อการพัฒนาการกีฬาของชาติ, พิจารณาให้หน่วยงานของรัฐซึ่งมีหน้าที่ดำเนินการตามภารกิจที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนา การกีฬาแห่งชาติ ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงแผนปฏิบัติการพัฒนาการกีฬาให้เป็นไปตามแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ, ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบธุรกิจและอุตสาหกรรมการกีฬา รวมทั้งให้มีการจัดทำมาตรฐานโครงสร้างพื้นฐานด้านการกีฬา, กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินการของหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ, ติดตามและประเมินผลการดำเนินการของภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการกีฬา เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ, เสนอแนะเกี่ยวกับนโยบายและติดตามการดำเนินการของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ตามกฎหมายว่าด้วยการกีฬาแห่งประเทศไทย

คกช.หรือ ซุปเปอร์บอร์ดการกีฬา สำคัญมาก เป็นกลไกขับเคลื่อนกีฬาของประเทศทั้งระบบ ซึ่งคณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติชุดนี้ เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของวางระบบการพัฒนาการกีฬาของประเทศอย่างเป็นรูปธรรม โดยอาศัยการขับเคลื่อนแบบบูรณาการร่วมกันจากทุกภาคส่วน เพื่อกำหนดกรอบการดำเนินงานให้มีความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ซึ่งจะสามารถนำไปสู่การพัฒนาการกีฬาของประเทศอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ต่อไป

To Top