การประชุมคณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2561

การประชุมคณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2561

     วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา(รมว.กก.), นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยงและกีฬา (ป.กก.) พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2561 โดยมี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี(รอง นรม.) เป็นประธานการประชุม โดยเน้นย้ำทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการและเชื่อมโยงการทำงานระหว่างกันเพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลโดยเร็ว

     สรุปสาระสำคัญของการประชุมคณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2561 มีดังนี้

     ประชุมได้รับทราบรายงานสถานการณ์การกีฬาของไทยและของโลก โดยแนวโน้มของการกีฬาของโลกและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก เห็นได้จากมีการพัฒนาการที่เป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง อันเนื่องมาจากการผสมผสานค่านิยมใหม่ในการตระถึงการมีสุขภาพที่ดีของประชาชน และสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงไปจากวิถีชีวิตของประชาชนควบคู่ไปกับการมองเห็นโอกาสทางธุรกิจของผู้ประกอบการต่าง ๆ ในหลายภูมิภาค ซึ่งเป็นปัจจัยเร่งการพัฒนาการกีฬาให้มีแนวโน้มเจริญเติบโตในอนาคต จึงเป็นสาเหตุที่ชัดเจนว่าการกีฬาของประเทศไทยจะมีการพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่งทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยแนวโน้มและปัจจัยที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อการพัฒนาการกีฬาในอนาคตมี ประเด็น (1) ความตระหนักในข้อดีของการรักษาสุขภาพเป็นปัจจัยหลักที่คนจะหันมาเล่นกีฬาและออกกำลังกายเพิ่มขึ้น (2) นานาประเทศจะมีการผลักดันการกีฬาให้กับมวลชนอย่างต่อเนื่องสำหรับประชาชนทุกกลุ่ม (3) กีฬาชนิดที่ให้ความตื่นเต้น เร้าใจ กำลังได้รับความนิยมมากขึ้นในหมู่ผู้ที่ต้องการความแปลกใหม่และท้าทาย (4) การแข่งขันทางการค้าที่เพิ่มขึ้นจะส่งผลให้มีการแข่งขันทางการตลาดอย่างเข้มข้น (5) การดำเนินชีวิตในสังคมเมือง ซึ่งมีวิถีชีวิตที่เร่งรีบและมีข้อจำกัดด้านเวลา ส่งผลให้ไม่สามารถวางแผนและออกแบบการออกกำลังกายและกีฬาให้เหมาะสมกับชีวิตประจำวันได้ (6) ระบบอาสาสมัครกีฬาจะมีบทบาทมากขึ้นในการสร้างคุณค่าทางสังคม และส่งเสริมเศรษฐกิจให้กับวงการกีฬา และ (7) การพัฒนาของเทคโนโลยีสมัยใหม่ ซึ่งจะช่วยเพิ่มช่องทางในการเข้าถึงและการมีส่วนร่วมในการเล่นหรือการชมกีฬา ทั้งนี้ แนวโน้มหรือปัจจัยสำคัญดังกล่าวคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อการปรับเปลี่ยนรูปแบบการกีฬาของไทยและการวางแผนการพัฒนาการกีฬาของประเทศไทยในอนาคต

     นอกจากนี้ ที่ประชุมได้มีการพิจารณาปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงานตามแผนพัฒนากีฬาแห่งชาติฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2560 – 2564) ซึ่งพบการนำแผนดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติ ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดและแผนปฏิบัติการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังขาดการบูรณาการและเชื่อมโยงระหว่างกัน ดังนั้นที่ประชุมจึงได้มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการทบทวนแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2560 – 2564) เพื่อให้การดำเนินงานตามแผนแผนพัฒนากีฬาแห่งชาติฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2560 – 2564) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง

To Top