ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ปฏิทินกิจกรรม

ปฏิทินกิจกรรม

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

วาระการประชุม

วาระการประชุม

แบบสำรวจออนไลน์

แบบสำรวจออนไลน์พฤติกรรมการออกกำลังกาย/เล่นกีฬาของคนไทย (Exercise Behaviors in Thailand – EBT)

แบบสำรวจออนไลน์พฤติกรรมการออกกำลังกาย/เล่นกีฬาของคนไทย (Exercise Behaviors in Thailand – EBT)

แบบสำรวจครูพลศึกษาออนไลน์

ข่าวสาร

ประกาศบัญชีรายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครและบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาที่ใช้คำว่า “แห่งประเทศไทย” และประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด

ประกาศ

บัญชีรายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครและบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ

ประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาที่ใช้คำว่า “แห่งประเทศไทย” 

และประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด

Read More

To Top